PRINTBARE VERSIE

HET GANESH PARTICLE

Door Paul Harmans

November 2003

Inleiding
Dit verhaal doet een beroep op uw voorstellingsvermogen en zou eigenlijk verteld moeten worden met weglating van al die ‘fantastische’ beweringen. Helaas blijft er dan weinig over van deze ‘thriller’ en… is de werkelijkheid niet soms onwerkelijker dan fictie? Dit verhaal móet overigens wel in de openbaarheid, want stel je eens voor dat een groot deel ervan wel degelijk waar is.

Er speelt één object de absolute hoofdrol en dat is een onooglijk klein deeltje met de naam: ‘Ganesh Particle’. Dit Ganesh Particle zou wereldwijd onder de serieuze aandacht van de wetenschap moeten komen, omdat het een zeer belangrijk deeltje is waar we veel van kunnen verwachten.

Vanwege de omstandigheden die aanleiding waren voor de ontdekking ervan en de gebeurtenissen die er na de ontdekking op volgden, moet men een zeer groot gevoel van scepticisme en twijfel overbruggen. Er zijn echter mensen (wetenschappers binnen de Amerikaanse black budget projecten) die er wel degelijk in geloven en er grote veranderingen mee willen bewerkstelligen. Natuurlijk doen zij dat (in opdracht van de machthebbers) op een zodanige wijze, waarbij wij in de openbare wereld niet worden gevraagd of we het daar mee eens zijn, en ook de manier waarop men het doet wil men voor ons verborgen houden. Tot zover is het verhaal nog geloofwaardig voor iedereen, maar voor het vervolg vraag ik u om het eerst te lezen, voor de wetenschappers onder u het eerst te onderzoeken en daarna te oordelen. Alle fenomenen die zo meteen zullen opdagen hebben we allemaal ooit al eens voorbij zien komen en voor elk afzonderlijk zouden we graag een verklaring willen. Dit verhaal zou wel eens een afdoende verklaring kunnen geven voor vele daarvan.

Dr. Dan Burisch
De wetenschapper die een belangrijke rol speelt in dit verhaal is microbioloog Dr. Dan Burisch.

Dr. Dan Burisch

Hij heette ooit Dan Crain, maar heeft in 1995 zijn naam veranderd in Burisch. Dit feit is belangrijk omdat in veel documenten die het bewijs zijn voor zijn opleiding, de naam Crain voorkomt. Burisch studeerde aan de SUNY Stoneybrooke University in New York. Hij ontving zijn Ph.D. in 1989. De universiteit ontkent gegevens van hem te hebben, maar documenten laten zien dat hij daar wel degelijk onderwijs heeft genoten en zijn diploma’s heeft behaald. Hij heeft tevens gestudeerd aan de universiteit van Nevada. In Las Vegas richtte hij vervolgens zijn eigen bedrijf op (Crain Environment Rechearch) en deed NASA een voorstel betreffende de transplantatie van eencelligen en de exploitatie van de Martiaanse exobiologie. Dit voorstel bracht hem onder de aandacht van andere regeringsonderdelen die op zoek waren naar mensen met nieuwe ideeën. Deze regeringsonderdelen benaderden hem en uiteindelijk werd Burisch toegewezen aan de Working Group Leader van ‘Project Aquarius’, R-4800, Papoose Site-4 op de Nevada Test Site, Area-51.

Dit is hoe Burisch onderdeel werd van een schaduwregering, één die hem de kans bood op een levenslange studie, ondersteund met fondsen en ongelimiteerd gebruik van instrumenten. Hij had geen idee van de avonturen die hem nog te wachten stonden. Deze avonturen, zo bleek later, gingen boven en voorbij alles dat hij zich ooit verbeelden kon.

Toen hij voor de eerste keer de ondergrondse faciliteit S-4 betrad, gelegen in het binnenste van de Papoose mountain op de Nevada Test Site, was hij verbaasd over de geavanceerde apparatuur die men er naartoe had gebracht en geïnstalleerd in de nieuw opgezette laboratoria, die lagen op de vierde en vijfde verdieping.

Zijn eerste opdracht was het onderzoeken van celstructuren, afkomstig van een onbekende donor. Omdat hij via microscopische observatie afwijkingen vond binnen deze cellen, ging hij twijfelen aan zijn leidinggevenden en de bron van het materiaal. Het duurde echter niet lang eer de volle omvang en grootsheid van Project Aquarius maar al te duidelijk werd. Toen hij de ware opdracht waar hij aan werkte te horen kreeg, was hij door de onthulling zowel bang als gefascineerd. Hij werkte met huidmonsters, die afkomstig waren van wat een regeringsdocument aanduidde als een Buitenaardse Biologische Entiteit, een intelligent wezen van een andere planeet. Het wezen, zo werd Burisch verteld, was gehuisvest in een bol met een schoon en aangepast milieu.

J-ROD
Het buitenaardse wezen werd J-ROD genoemd en was afkomstig van een planeet die in een baan om de ster Zeta Reticuli 2 draait. J-ROD was samen met enkele anderen naar de aarde gekomen naar aanleiding van een wetenschappelijk uitwisselingsprogramma dat in 1964 tot stand was gebracht als onderdeel van ‘Project Sigma’ in New Mexico. Wij zouden hen helpen om de oorzaak te vinden van hun neurale degeneratie. In ruil daarvoor zouden zij ons helpen bij het ruimtereizen. Dit leek voor Burisch een eerlijke ruil, maar het verhaal was gecompliceerder dan dat en de organisaties die Burisch kende als Majestic’ en ‘Committee for the Majority’ hadden andere plannen.

J-ROD

J-ROD is in wezen ook een tijdreiziger, In feite is J-ROD een wezen dat uit onze toekomst komt en zijn afwijking aan het DNA staat op de lange duur ook ons te wachten.

Het wezen op deze foto's vertoont een zeer grote overeenkomst met de tekening die is gemaakt van J-ROD. De foto's zijn afkomstig van een videoband die in 1997 uit Area-51 is gemokkeld en waarop dit buitenaards wezen is te zien. Wellicht waren het videobeelden van J-ROD.

Tijdens het afnemen van huidmonsters, dat later tot Burisch z’n taak ging behoren, communiceerde hij op telepathische wijze met het wezen. Tijdens één van die bezoeken werd Burisch door J-ROD beetgegrepen en bracht het wezen een grote hoeveelheid gegevens over in het brein van Burisch. “Het kwam in gedachten, sombere gevoelens en bewegende beelden, zoals in een 3D film”, zegt Dan Burisch. Niet alles daarvan kan hij zich herinneren, maar hij heeft het idee dat dat te zijner tijd, als hij het nodig heeft, wel naar boven komt.

Frenchman Mountains

Tijdens zijn speurtocht naar de oorzaak van de afwijkingen in het DNA van J-ROD kwam Burisch - onder andere op aanwijzingen van J-ROD - in een oeroude rotsbodem in de Frenchman Mountains een deeltje tegen dat geheimen leek prijs te geven over de aanvang en het ontstaan van het leven op aarde. Burisch noemde dit deeltje het ‘Ganesh Particle’. Dit deel van zijn werk viel onder het ‘Lotus Project’ en werd later omgedoopt in ‘Project Star Flower’. Het deeltje werd door het ‘Committee for the Majority’ als zeer waardevol beschouwd. Burisch ontdekte dat het deeltje de code van het leven bevatte en dat het de oorsprong van alle leven in het universum op zijn naam had staan. Majestic had echter plannen om het DNA van de mensheid ermee aan te passen, maar wel in het geheim.

Het geweten van Dan Burisch
Omdat Burisch dat niet terecht vond en de gevolgen voor het menselijk ras niet te overzien waren, besloot hij tegen een aantal vrienden de waarheid omtrent het Ganesh Particle en de plannen van Majestic te vertellen. Aldus kregen B.J. Wolf en Bill Hamilton in enkele bijeenkomsten de ware feiten te horen.

(l) Bill Hamilton (r) Dan Burisch

Hamilton heeft bij die gelegenheid een interview met Burisch op video opgenomen waarin Burisch de werking van het deeltje uitlegt. B.J. Wolf plaatste veel van deze informatie op haar website: eaglesdisobey. Uiteindelijk werd Burisch op een nacht weggevoerd naar een regeringscomplex (the Ranch) en probeerde men zijn herinneringen uit te wissen. Dit lukte maar ten dele en uiteindelijk stopte men ermee omdat het Burisch’s verstand te veel zou aantasten. Men wilde graag gebruik van hem blijven maken omdat hij als enige op de hoogte was van de zeer ingewikkelde materie rondom het Ganesh Particle. In eerste instantie woonde Burisch daarna weer in Las Vegas, maar omdat hij bleef ‘lekken’ naar buitenstaanders, werd hij uiteindelijk opgepakt en permanent ondergebracht in de laboratoria op S4 (Area-51). (1) De machthebbers lieten de buitenwereld in oktober 2002 weten dat Burisch was overleden. Dit bleek een paar maanden later echter een leugen te zijn. (2) Voordat hij echter ‘in gevangenschap’ werd genomen had Burisch zijn kennis van het deeltje ondergebracht in het Lotus Protocol’ (3) Dit is echter zo ingewikkeld dat het enkel door wetenschappers met een specifieke opleiding (wellicht de kwantummechanica) is te begrijpen en dat is wat er in principe ook zou moeten gebeuren.

Als alles was gelopen zoals de machthebbers binnen de black projects het in gedachten hadden, had de buitenwereld voorlopig nooit van het bestaan van het Ganesh Particle geweten en ook de opsluiting van de wetenschapper Burisch zou verborgen zijn gebleven. Bill Hamilton had inmiddels, waarschijnlijk onder druk van dezelfde machthebbers, zijn interesse in Burisch en het deeltje laten varen. De website eaglesdisobey (4) van BJ Wolf werd door ‘onbekenden’ zwaar verminkt, bijna alle links op de indexpagina naar de artikelen bleken ‘dood’ en haar e-mailprogramma werkte niet meer. BJ Wolf werd geschaduwd en verdween uiteindelijk zonder een spoor achter te laten.

B.J Wolf

Veel wetenschappers die betrokken waren bij ‘Project Star Flower’ en de daaraan voorafgaande projecten, zijn op twijfelachtige wijze om het leven gekomen. (5)

Chemtrails
Project ‘Rain Dancer’ is volgens Burisch een door de machthebbers opgezet systeem waarbij een DNA-aanpassend virus, vermengd met chemicaliën in de lucht wordt verspreid. De laatste tijd is er zeer veel te doen om de ‘chemtrails’. Dit zijn net als de (normale) contrails, sporen die nagelaten worden door vliegtuigen. De contrails bestaan hoofdzakelijk uit waterstof dat in de hoge luchtlagen condenseert en een kortdurende witte streep nalaat. De chemtrails worden op lagere hoogten uitgestoten. Ze worden ‘gelegd’ in een patroon van elkaar kruisende sporen die langzaam uitwaaieren tot een grauwe deken.

Chemtrails

Vaak kun je als de zon erachter staat een olieachtige regenboog zien. Veel mensen klagen over benauwdheid en een zere keel als zij zich buiten onder een dergelijke nevel hebben bevonden. In de chemtrails zijn sporen van virussen en verschillende soorten chemicaliën gevonden. Volgens Burisch zijn zij bedoeld om het menselijk DNA te veranderen, maar zoals al eerder gezegd, wil Burisch hier niet aan mee werken omdat de afloop ervan helemaal niet zeker is. Misschien heeft dit geheime Rain Dancer project echter wel een goede afloop en wordt de mensheid er beter van, maar zouden wij daar op zijn minst over mogen meebeslissen? In het Frontier Magazine, uitgave november/december 2003, stond een zeer interessant artikel over deze chemtrails. Er staan satellietfoto’s bij die duidelijk het rasterpatroon van de chemtrails laten zien, vaak ver uit de buurt van vliegvelden en vliegroutes.

Godlike Productions forum
Het toeval wil dat een Nederlander op de resten van dit fascinerende verhaal stootte en onder de nickname ‘Human Subject #58-001’ op het Amerikaanse ‘Godlike Productions Forum' (6) een nieuw onderwerp opende, met als titel: ‘Mystery Of Dr. Dan Burisch !!!IMPORTANT!!!’.

Forum

Al snel doken er mensen op in het forum die delen van het verhaal konden bevestigen. Zelfs Bill Hamilton nam deel aan de discussies. De Nederlander kwam tevens via het forum in contact met iemand die zich ‘dondep’ (nickname) noemde. Deze ‘dondep’ had de videoband in zijn bezit met daarop het interview dat Hamilton met Burisch had gevoerd. Dat was overigens het enige exemplaar dat er bestond. ‘dondep’ was vanwege de angst om door de Amerikanen gearresteerd of anderszins benaderd te worden voor het in het bezit hebben van deze videoband, verhuisd naar Canada. Hij maakte een kopie van de band en zond deze naar de Nederlander, zodat er nu ook een exemplaar in Europa was en redelijk veilig buiten het bereik van de Amerikaanse machthebbers.

Na een aantal weken was het onderwerp op het forum uitgegroeid tot meer dan 120 (!) pagina’s en hadden zich personen aangemeld die binnen Area-51 met Burisch samenwerkten. Zij lopen het gevaar betrapt te worden, maar vinden het uitlekken van wat er gebeurt zo belangrijk, dat zij dat voor lief nemen. Tot ieders verrassing werd er via een Yahoowebsite (een soort MSN) verbinding gemaakt tussen Dan Burisch en ‘dondep’. In de dagen erna kregen ook twee andere leden van het forum zo’n verrassende kans, waaronder de Nederlander ‘HS #58-001’. Via een webcam konden zij Burisch zien en via het toetsenbord werden er vragen gesteld en beantwoord. (7) (8) (9) Burisch toonde zich de eerste maal zeer verrast en vroeg zich in eerste instantie af met wie hij sprak. Hij dacht dat de technische man aan zijn kant een verbinding had gemaakt met zijn superieuren en dat het om een routinematige werkbespreking ging. Na te zijn bijgekomen van zijn verbazing was hij verrukt over het feit dat de buitenwereld hem niet vergeten was en zelfs bezig was met het openbaren van zijn ontdekkingen en zijn opsluiting. In zijn eerste gesprek met de buitenwereld sinds maanden, bevestigt Burisch dat hij werkt voor ‘Majestic’. Verder geeft hij veel informatie over de buitenaardsen en hun eventuele plannen. Zo zou de mensheid een grote catastrofe te wachten staan waarbij velen het leven zullen laten. Als direkt gevolg daarvan treed de afwijking aan het DNA op waar o.a. J-ROD aan leed. (J-ROD is volgens zeggen een paar jaar geleden overleden) Dat is waarom J-ROD terug kwam uit onze toekomst en die van het universum om er iets aan te veranderen. De wijze waarop zit zeer ingewikkeld in elkaar, maar de catastrofe zou volgens Burisch heel goed de voorspelling voor 2012 van de Maya’s kunnen bevestigen. Tevens spreekt Burisch over het buitenaardse ontvoeringsfenomeen dat volgens hem een realiteit is en op zeer grote schaal voorkomt. Het aantal ontvoeringen zal in de komenden jaren nog drastisch opgevoerd worden om een hybride ras te kweken dat na de eventuele catastrofe op aarde kan leven. Ook de in de bestaande literatuur wel eerder aangehaalde ruzie tussen twee groepen buitenaardsen komt ter sprake.

Caltech
Wat de machthebbers waarschijnlijk niet leuk vinden is dat het prestigieuze Amerikaanse Caltech al belangstelling voor het Ganesh Paricle toont. In de meest bekende zoeklijst van het Elektronisch These en Dissertatie archief (ETD) van Caltech vinden we op nr. 8 het ‘Ganesh Particle’! (10) Het is natuurlijk fantastisch dat de academische gemeenschap interesse toont in het deeltje en feit is dat Caltech het beheer heeft over het Jet Propulsion Laboratory (JPL). Het is de vraag hoeveel onderzoekers van andere instituten zoals het JPL bezig zijn met onderzoek naar het Ganesh Particle.

ETD Archief

Wat ook goede hoop geeft is dat er op 17 en 18 april in 2004 een conferentie wordt gehouden in Washington DC, VS. (11) Op deze conferentie staat ook Bill Hamilton als spreker aangekondigd en de verwachtingen over wat zijn onderwerp zal zijn, zijn hooggespannen. Er gaan geruchten dat er twee kampen bestaan tussen de machthebbers, zij die het allemaal openbaar willen maken en zij die het geheim willen houden. Dit verklaart waarschijnlijk waarom bepaalde veiligheidsmensen binnen Area-51 de uitwisseling van gegevens tussen wetenschappers en het Godlike Productions Forum toestaan. De lezing in april van Hamilton, zou onderdeel kunnen zijn van een disclosure project en mogelijk de aanzet kunnen geven tot meerdere openbaringen van wat de machthebbers in de doofpot hebben gestopt.

Nawoord
Het verhaal over het Ganesh Particle en Dan Burisch is zeer complex en uitgebreid. Oppervlakkig gezien lijkt het te belachelijk om waar te kunnen zijn, maar wie de moeite neemt om het beter te bestuderen, zal tot zijn verbazing constateren dat het niet als fabel is af te doen, omdat het te goed is onderbouwd, er teveel bewijzen bestaan, en er teveel wetenschappers zijn die het onderschrijven.

Er wordt al jaren gespeculeerd over de aanwezigheid van buitenaardse wezens op Area-51 en een eventuele samenwerking tussen hen en de Amerikaanse regering en/of mensen van de geheime organisaties.

Area-51

Tijdreizen is een fenomeen dat ook al jaren wordt bestudeerd door wetenschappers binnen de black budget projecten en door veel van hen voor mogelijk wordt gehouden.

Er zijn meer Black budget wetenschappers die beweren dat de universiteiten waaraan zij gestudeerd hebben, hun gegevens - zeer waarschijnlijk in opdracht van de machthebbers - uit de analen hebben verwijderd.

De buitenaardse ontvoeringen lijken een belachelijk idee van mensen met een te grote fantasie. Totdat je de literatuur die erover bestaat aandachtig doorneemt en je er zelfs een logisch verband in vindt, dat ook nog eens de aanwezigheid van de UFO’s verklaart en waarom die hier al zeker 50 jaar rondvliegen en waarvan de inzittenden geen enkele aanstalte maken het contact met het menselijk ras geleidelijk aan voor te bereiden. Zij doen wat zij doen in het geniep en zijn waarschijnlijk zeer blij met de leugenachtigheid van een aantal regeringen en agentschappen en de kortzichtigheid van sceptische groeperingen die buitelend over elkaar om het hardst schreeuwen dat UFO’s niet bestaan.

Er werken duizenden wetenschappers voor de Amerikaanse overheid in black budget projecten, en zoals ook in het ‘Star Flower project’, komen er zo af en toe op mysterieuze wijze wetenschappers om het leven. Deze mensen die dankzij hun intellect zorgen voor de vooruitgang (die niet altijd een verbetering inhoudt) moeten deze inspanningen soms met de dood bekopen, omdat bepaalde personen van bepaalde regeringsagentschappen het niet kunnen toestaan dat zij met hun kennis en wetenschap een gevaar voor de geheimhouding kunnen zijn.


Dr. Dan Burisch omschrijft het deeltje als iets dat het gat overbrugt tussen het materiële en het spirituele en een verbinding is tussen wetenschap en geloof. Als via uitgebreid, wereldwijd onderzoek komt vast te staan dat het Ganesh Particle werkelijk is en doet zoals nu wordt beweerd, dan bevestigt het wat veel mensen al heel lang aanvoelen, namelijk dat er meer is tussen hemel en aarde.

Een aantal artikelen heb ik vertaald en zijn herkenbaar aan de afkorting: NL achter de betreffende link hier beneden. Kijk echter ook even naar de Engelstalige artikelen en verwonder je over de feiten.

Relevante artikelen en websites
(1) Hoe Burisch opgepakt werd / Laatste e-mail van B.J. Wolf NL

(2) Dr.Burisch leeft! NL

(3) Het Lotus Protocol

(4) www.eaglesdisobey.com (web.archive.org)

(5) De dood van wetenschappers NL

(6) Godlike Productions Forum

(7) Interview Burisch-dondep vanuit Area-51

(8) Interview Burisch-marcmann-318 vanuit Area-51

(9) Interview Burisch-Human Subject #58-001 vanuit Area-51

(10) Caltec ETD Archief NL

(11) X-Conference Washington DC

(12) Burisch Interet Sites

(13) Herkomst van J-ROD NL

(14) Uitleg wat het Ganesh Particle is

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de onderstaande e-maillink:

Human Subject #58-001


UFO PAGINA

Pagina Ganesh Particle