PRINTBARE VERSIE

GRAANCIRKELS WETENSCHAPPELIJK BEWIJS

Door: drs. Janet M. Ossebaard

Met toestemming van Janet Ossebaard overgenomen uit haar boek: ‘Graancirkels een wereldwijd mysterie’ hoofdstuk 2Janet M. Ossebaard


Eén van de takken van wetenschap die de hardste bewijzen heeft geleverd dat het graancirkelfenomeen een werkelijk mysterie is, is de biofysica. De biofysica houdt zich bezig met de leer van de toepassing van fysische methoden bij het onderzoek van levensverschijnselen. Eind jaren ’80 werd de Amerikaanse biofysicus dr. W.C. Levengood van het Biofysisch Laboratorium in Grasslake, in de Noord-Amerikaanse staat Michigan, geconfronteerd met het graancirkelfenomeen. In eerste instantie was hij zeer sceptisch; zoals zovelen vermoedde hij dat alle graancirkels door mensen werden gemaakt. Maar uit pure nieuwsgierigheid besloot hij toch proeven te gaan doen met planten uit graancirkels. Zijn ontdekkingen waren ronduit spectaculair te noemen.


W.C. Levengood

Toen dr. Levengood in 1989 met zijn eerste graancirkelexperiment begon, ontdekte hij dat er geen zaden zaten in de aren die uit Britse formaties afkomstig waren. Alle controlemonsters bevatten wel zaden, maar de graancirkelmonsters niet, hoewel de aren er aan de buitenkant normaal uitzagen. Controlemonsters zijn graanplanten die buiten de formatie in het veld groeien, gewoon rechtopstaande planten dus, die niets met de graancirkels te maken hebben. Zij dienen ter controle van de platliggende graancirkelplanten die onderzocht worden in het lab. Dankzij de controlemonsters weten de onderzoekers welke eigenschappen de planten in dat veld normaliter hebben. Als men dat eenmaal weet, weet men ook in hoeverre de graancirkelplanten afwijkingen vertonen.

De onderzoekers wisten dat de afwijkingen konden zijn ontstaan door ioniserende straling, maar dat zou betekenen dat er een grote kans bestond dat ook andere plantendelen zouden zijn beïnvloed. Dit bleek inderdaad het geval: men ontdekte vergrote celwandporiën en opgezwollen stengelknopen. (Knopen zijn de verdikkingen in de stengel die de plant zijn flexibiliteit geven. Dankzij de knopen is de plant bijvoorbeeld in staat naar het licht te groeien.) Dit was voor dr. Levengood aanleiding om gestructureerd graancirkelonderzoek te gaan doen.


Geëxplodeerde knopen

Inmiddels heeft hij meer dan 300 (Dat zullen er nu beslist veel meer zijn, deze informatie is uit het jaar 2000. ufowijzer) graancirkelformaties onderzocht. Eén van de opmerkelijkste uitkomsten is dat veel graanstengels in formaties opgezwollen, uitgerekte en soms zelfs geëxplodeerde knopen vertonen. Dit wijst erop dat de plantendelen extreem verhit zijn, hoogstwaarschijnlijk door de inwerking van microgolven, zoals die ook worden aangewend in magnetrons. Door de ontstane hitte wordt het vocht dat zich in de planten bevindt, omgezet in stoom, dat vervolgens razendsnel uitzet. Hierdoor komt er van binnenuit een enorme druk op de plant te staan. De knopen in de plantenstengel zwellen op en kunnen uiteindelijk zelfs ontploffen. Dit proces is te vergelijken met een ei in de magnetron. Hier gebeurt hetzelfde: het vocht in het ei wordt snel verhit en zet uit, waardoor het ei gaat opzwellen. Uiteindelijk kan (de schaal van) het ei de druk niet meer houden en spat uit elkaar.


Geëxplodeerde knopen close-up

Een andere uitkomst uit het biofysisch onderzoek is dat zaden, als de aren uit cirkelformaties die wél bevatten, een sterk afwijkend ontkiem- en groeipatroon vertonen. Bij nog verse gewassen ontkiemen de zaden tot vijf keer zo langzaam als ‘normale’ zaden uit de controlearen van buiten de formatie; bij rijpe gewassen ontkiemen ze juist tot vijf keer zo snel! Om te achterhalen waardoor dit veroorzaakt wordt, deed men een aantal testen, waaronder de zogenaamde Redox-test. Hiermee zag men dat de mitochondriën uit de plantencellen veel sneller en onregelmatiger ademden dan normaliter: een typisch voorbeeld van stress bij planten. Blijkbaar waren de planten aan een enorme stress blootgesteld op het moment waarop de formatie gecreëerd werd.

Gezien de ernstige aard van de afwijkingen in de plantencellen was de stress hoogstwaarschijnlijk het resultaat van elektrische pulsen. Dit is te vergelijken met mensen die beginnen te hyperventileren nadat ze een elektrische schok hebben gehad. Ook zij gaan snel en onregelmatig ademhalen. Bij planten gebeurt dat in principe op dezelfde manier. Als gevolg van deze verstoorde ademhaling ontstaan veel meer sterk actieve moleculen (de zogenaamde vrije radicalen) dan normaliter. Deze vrije radicalen veroorzaken op hun beurt de sterk achtergebleven (of juist versnelde) ontkieming van de zaden uit de graancirkels.

Natuurlijk heeft dr Levengood vele proeven gedaan met zelfgemaakte graancirkels; na goedkeuring te hebben gekregen ven een boer maakte hij zelf een groot aantal graancirkels. Deze cirkels heeft hij vervolgens grondig onderzocht en zijn vermoedens werden bevestigd: een mens kan best een graancirkel maken, bijvoorbeeld met een plank en wat touwen, maar kan nooit biofysische afwijkingen creëren. Alle afwijkingen, van vergrote en geëxplodeerde knopen tot en met verdwenen zaden en afwijkende ontkiem- en groeipatronen, kon dus onmogelijk door mensenhanden zijn ontstaan. Hiermee was het wetenschappelijk bewijs voor de niet-menselijke oorsprong van het graancirkelfenomeen geleverd.

In de loop der jaren is het onderzoek van dr. Levengood vele malen herhaald; niet alleen door hemzelf, maar ook door anderen. Steeds weer kwam men tot dezelfde conclusie: hier was meer aan de hand dan een gewone mensengrap. Ook werden de onderzoeken van dr. Levengood ‘peer-reviewed’, wat betekend dat andere wetenschappers – eveneens experts op dat gebied – zijn bevindingen door de mangel haalden. En steeds weer bleven zijn bevindingen onaangetast: zijn experimenten waren goed uitgevoerd en zijn conclusies waren correct.

Niet alleen de planten, ook de bodem werd grondig onderzocht. In een groot deel van de onderzochte graancirkels werden hoge concentraties magnetiet in de bodem ontdekt. Magnetiet is magnetisch ijzer, dat op zich niet zo bijzonder is, want magnetiet komt in veel gebieden op aarde als mineraal voor. Maar deze graancirkelmagnetiet was bijzonder qua vorm en samenstelling: het was eerst gesmolten en vervolgens gestold tot prachtige ronde bolletjes, die onder de microscoop uitstekend zichtbaar waren. Deze magnetietvorm kennen de wetenschappers wel, maar alleen als meteorietstof. Elke dag dwarrelen grote hoeveelheden meteorietstof door de atmosfeer op de aarde neer. Dit stof (dat veel van de hierboven beschreven magnetiet bevat) kan dus in elk veld worden aangetroffen, in een bepaalde ‘normale’ hoeveelheid. In de graancirkels wordt echter veel meer dan deze normale hoeveelheid aangetroffen: tot 800 keer zo veel als normaal! Hiermee werd de wetenschap wederom voor een raadsel gesteld.


Magnetietbolletjes

Daarnaast werden in meerdere graancirkels wit poeder en gelei gevonden, ook in Nederland. Ook deze stoffen werden grondig onderzocht. Ze bleken zeer pure magnesiumoxide en siliciumdioxide te zijn. Voor beide stoffen gold echter dat ze qua vorm en samenstelling niet op aarde voorkomen in de vrije natuur.


Gelei

Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, werd in de zomer van 1998 in Zuid-Engeland een extra dimensie aan de wetenschappelijke onderbouwing van het graancirkelfenomeen toegevoegd. In een formatie aan de voet van Cherhill in het graafschap Wiltshire ontdekte ik vele dode vliegen. De vliegen waren een vreemde dood gestorven: vele zaten met uitgestrekte vleugels en poten op de aren. Het enige waarmee ze nog aan de planten vastzaten, was hun tong. Hiermee zaten ze grondig vastgeplakt. Sommige vliegen waren nog in perfecte staat, anderen leken te zijn ontploft. De vliegen werden niet buiten de graancirkelformatie gevonden, wat duidde op een werkelijk nevenfenomeen van het graancirkelmysterie. De dode vliegen werden na deze ontdekking in tal van formaties aangetroffen.


Dode vliegen

Natuurlijk werden deze vliegen in laboratoria onderzocht, maar de onderzoekers wisten zich er niet echt raad mee. Aan de ene kant dacht men aan een schimmel die de dood van de vliegen op zijn geweten zou hebben, maar tegelijkertijd gaf men aan dat dit eigenlijk niet kon. Als er een schimmel in het spel was geweest, hadden de vliegen andere symptomen moeten vertonen, zoals een witte draadachtige substantie om hun lichaam en een opgezwollen achterlijf. Dit werd echter niet gesignaleerd. Bovendien was er nog een praktisch probleem: als de oorzaak inderdaad een schimmel was geweest, had men de vliegen overal in de desbetreffende velden moeten kunnen vinden. En dat was niet het geval; ondanks zeer uitgebreide zoektochten vond men dode vliegen alleen in de graancirkels.


Dode vliegen

Het onderzoek van dr. Levengood en zijn medewerkers duurt nog steeds voort. Nog altijd worden monsters genomen van graancirkels in de hele wereld, die vervolgens naar Amerika worden opgestuurd waar ze grondig worden onderzocht. En steeds weer zijn de uitkomsten verbluffend.

Het werk van dr. Levengood heeft een brug geslagen tussen het mysterieuze graancirkelfenomeen en de traditionele wetenschap. Wat door velen werd afgedaan als een goed georganiseerde grap, heeft bewezen iets anders te zijn. Dankzij wetenschappers als dr. Levengood is de houding van vele mensen ten opzichte van het graancirkelfenomeen voor altijd veranderd. De wetenschappelijke basis is gelegd.

Het boek van Janet Ossebaard: 'Graancirkels een wereldwijd mysterie'

De zogenaamde anomalieën die de wetenschap ertoe aangezet hebben om gestructureerd en serieus onderzoek te verrichten: http://www.circularsite.com/anomalie.htm

Wat zegt de wetenschap over graancirkels? http://www.circularsite.com/intro3.htm

Kijk ook eens naar de speciale manieren waarop het graan is 'gelegd'.

Zouden de hoaxers, die beweren dat dit hun nachtelijke werk is, dit bij daglicht voor een camera kunnen herhalen? (ufowijzer) Voor meer van dergelijke bovenstaande wonderlijke creaties zie: http://www.circularsite.com/fotolay.htm

Tot slot raadde Janet mij de video/dvd 'The Research' aan. Daarin wordt alles helder en zeer visueel (inclusief een exploderend ei in een magnetron!) uitgelegd, heel spectaculair!
http://www.circularsite.com/video2.htm


GRAANCIRKELS PAGINA