PRINTBARE VERSIE

OPEN BRIEF AAN DE KNACK-REDACTIERAAD
en aan de mediawereld

Door: Peter Vereecke

Zaterdag 8 januari 2011


Opmerking Paul Harmans - ufowijzer
Hoe je ook mag denken over chemtrails, de Belgische oud-burgemeester Peter Vereecke laat er geen gras over groeien en als je je in deze chemtrails-zaak verdiept, dan kom je beslist bewijs (JA!) tegen dat er in onze luchten soms de meest gore troep wordt rondgespoten. Niks Niburu geleuter, gewoon de feiten en het heeft niets met buitenaardsen te maken. Vereecke voert ook actie om de leugens van 9/11 aan de media te tonen, over vaccinatie programma's die aantoonbaar (JA!) opgezet worden om er geld aan te verdienen, enz. Ik heb Vereecke nooit over UFO’s gehoord, maar iemand met een open geest als hij zal daar zeker niet afwijzend tegenover staan, maar kan niet alles op zijn rug nemen.

Waarom ik zijn laatste nieuwsbrief op ufowijzer zet is vanwege het feit dat hij de oude media voor het gerecht durft te slepen en van de rechter gelijk krijgt. Het Belgische magazine Knack dacht in juli 2010 de lezers een gezond-verstand-opinie voor te schotelen en maakte gehakt van Vereecke en zijn onderwerpen waar hij wereldwijde aandacht voor vraagt. Vereecke werd natuurlijk als compleet achterlijk bestempeld en zijn ideeën waren complottheorieën. Nou ja, je weet allemaal wel hoe de oude en inmiddels bijna failliete media (alleen roddelkrant Telegraaf groeit nog, mijn God hoe is het mogelijk?!) dergelijke artikelen uit de dikke duim in plaats van uit het verstand schrijft. Dus hoe je ook denkt over de onderwerpen van Vereecke, het is een verademing om te lezen hoe hij niet alleen de redactie van Knack, maar de wereldwijde oude media terecht de oren wast!

* * * * *Wie is Peter Vereecke?


Geachte dames en heren journalisten,

In het eerste Knack-nummer van het nieuwe jaar is op p. 20-23 mijn recht van antwoord gepubliceerd ingevolge het vonnis van rechter Bloch dd. 21 december 2010. Ik kan mij voorstellen dat dit met gemengde gevoelens gebeurd is en dat hierover allerlei commentaar is geformuleerd.

Ik wil hierbij verduidelijken dat het over een heel belangrijk principe ging, nl. het recht van vrije meningsuiting of met andere woorden : het recht dat iedere burger heeft uit te komen voor wat hij meent de waarheid te zijn. Ook de rechter heeft heel uitdrukkelijk benadrukt dat dit recht van essentieel belang is in een democratie als noodzakelijk tegengewicht voor de macht van de pers.

Zoals het merendeel van de Belgische burgers was ik voorheen niet op de hoogte van het bestaan van deze wet van 23 juni 1961 tot een collega van u mij hier discreet over ingelicht heeft. Waarom ? Omdat hij op basis van zijn geweten van oordeel was dat de waarheid geweld werd aangedaan.

Ik heb gewoon als burger van een democratische samenleving van dit wettelijk recht gebruik gemaakt. Gelieve dit dus niet als een vijandige daad te willen beschouwen tegenover jullie gewaardeerd weekblad.

De essentie van deze wet is dat iedereen die met naam genoemd is in een artikel een recht van antwoord kan eisen als hij voor zichzelf oordeelt dat hij een belang heeft bij een dergelijke vordering.

Welnu, dit belang was er voor mij wel degelijk en de rechter heeft mij hierin heel duidelijk bevestigd.

Enerzijds was er een persoonlijk belang omdat ik mij in mijn eer en reputatie aangetast voelde. Het bewuste coverartikel van 7 juli 2010 had de indruk gewekt dat mijn ideeën over wat er in onze wereld gebeurt louter gebaseerd zijn op internet-gezwans en complot-fantasieën en bovendien dienen beschouwd te worden als extremistisch, staatsgevaarlijk en anti-semitisch. Deze perceptie wou ik 'recht' zetten. Ik weiger in de hoek geparkeerd te worden van dorpsgekken.

Anderzijds was er ook een algemeen belang en dit was voor mij van doorslaggevend gewicht. Ik wou het waarheidsgehalte onderbouwen van wat ik samen met de Belfort-group en zovele andere ‘truthers’ onder de aandacht tracht te brengen. Onze wereld evolueert op dramatische wijze in de verkeerde richting. Ook dat wou ik duidelijk maken omdat het voor mij van essentieel belang is dat wij ons hiervan bewust worden.

Mijn artikel was dus bedoeld als een integere en respectvolle poging om beide rechtzettingen in algemene zin duidelijk te maken. Als ik mij tot de rechtbank gewend heb is het omdat alle andere minnelijke pogingen ( inclusief bemiddeling door de Raad van de Journalistiek ) zonder gevolg bleven. Voor mij is na het publiceren van deze tekst het juridische ‘incident’ wel gesloten, maar hiermee is de strijd om aandacht te krijgen van de reguliere pers voor wat er fundamenteel verkeerd aan het lopen is in de wereld nog niet gedaan.

Daarom wil ik mij vanaf hier overigens richten tot al wie geëngageerd is in de mediawereld.

Geachte dames en heren journalisten,

Net als iedere burger respecteer ik jullie persvrijheid en jullie onafhankelijkheid. Het is jullie recht om als journalist een eigen en afwijkende mening te hebben, maar jullie hebben ook een deontologie: de ethische code van de journalistiek. Hiervan is overigens einde vorig jaar een geactualiseerde tekst tot stand gekomen. Hierin wordt het belang onderschreven dat een journalist moet streven naar de waarheid, de waarachtigheid van zijn bronnen moet nagaan en respect moet hebben voor de waardigheid van wie hij interviewt.

Ik wil jullie hierbij echter allen vooral oproepen om in de toekomst te willen aandacht hebben voor het feit dat we wereldwijd met heel wat gevaarlijke ontwikkelingen geconfronteerd worden die gebaseerd zijn op leugens en bedrog en aangestuurd worden door een groep van elitaire machthebbers die het niet goed voorhebben met de mensheid en deze planeet.

Om dit nog wat concreter en meer in de diepte onderbouwd te illustreren voeg ik hierbij enkele andere teksten, die ik doorgestuurd heb maar die net als alle andere op geen enkele manier uw aandacht hebben gekregen:

* een open brief over de leugen van 9/11: een inside job en false flag operatie om - zoals zo dikwijls in het verleden - de mensheid mee te sleuren in oorlogen, die op voorhand achter de schermen gepland waren

* een open brief over de leugen van de global warming: men wil ons op basis van gemanipuleerde gegevens doen geloven dat de planeet opwarmt ten gevolge van onze te hoge CO2-productie om zo vooral de schandalige manieren te verdoezelen waarop opzettelijk met het klimaat geknoeid wordt

* een persmededeling over de leugens van de vaccinatie: big mama farma wil ons zo veel mogelijk medicatie en vaccinatie opdringen uit o.a. puur winstbejag, niet omdat dit onze gezondheid bevordert

* een persmededeling over de leugen van ADHD en Rilatine/Ritalin: hoe drugs (verkocht als 'geneesmiddelen') worden opgedrongen aan onze jeugd, die – net als wij - ziek gemaakt wordt door gifstoffen in voeding en door (vooral gepulste) elekromagnetische straling van gsm, umts, wifi, wimax, magnetron, dect, haarp enz .

Het gaat niet goed, dames en heren, met onze wereld:

* als mensheid zijn we nog nooit zo ziek geweest o.a. ten gevolge van de chemicalisering van voeding, (on)gezondheidszorg en milieu, we worden bang gemaakt voor van alles en nog wat, we worden vastgezet in een verknechtend en verarmend financieel-economisch systeem dat gedirigeerd wordt door een kleine elite die alles heeft en nog meer wil, we worden gecontroleerd alsof iedere burger een potentiële terrorist is en een gevaar voor de samenleving

* de dieren kreunen: heel wat diersoorten zijn nu reeds definitief verdwenen en de laatste jaren sterven ook bijen, vleermuizen, kikvorsen massaal uit, onze zeeën zijn niet alleen onvoorstelbaar gepollueerd maar ook bijna volledig leeggevist en nu vallen ook wereldwijd plots vogels uit de lucht 'om onverklaarbare redenen ' ...

* onze natuur met zijn fauna en flora kwijnt weg

En deze evoluties gebeuren niet zo maar, maar zijn achter de schermen gewild en beraamd en worden ons – de mensen – tegen onze zin opgedrongen!

De toestand is dramatisch ernstig: het is high noon, één voor twaalf, de allerhoogste tijd!

Het is uw essentiële maatschappelijke verantwoordelijkheid om hierover objectief en naar waarheid te informeren.

Helaas kan men niet ontkennen dat de belangen van de bedrijfswereld u fnuiken in het uitvoeren van deze opdracht. U mag niet schrijven over wat u wil en zoals u wil. Het is misschien confronterend om dat zo cru te formuleren maar het is mijn overtuiging geworden dat jullie wel degelijk in deze situatie zijn terechtgekomen. We hebben dit meerdere keren moeten vaststellen en meerdere collega's van u bevestigen ons 'off the record' dat het nieuws gefilterd wordt aan de bron. Net als iedereen wordt ook u beperkt en beknot in wat u werkelijk zou moeten of willen doen.

Ik verwijt u dit niet persoonlijk, maar ik wil dit wel klaar en duidelijk aan de kaak stellen omdat ik van oordeel ben dat dit moet veranderen. Ik sta zeker niet alleen : de Belfort-group telt enkele duizenden supporters en het aantal mensen dat zich echt ernstig zorgen maakt groeit - gelukkig - met de dag. Er is een revolutie tot stand aan het komen ook al is het momenteel nog in het struikgewas. De vele reacties, die ik mocht ontvangen – ook van gewone mannen en vrouwen -, sterken mij in deze overtuiging.

Mensen worden ongerust, worden boos, worden diep ver-ont-waardigd.

En al deze mensen kijken naar u, dames en heren journalisten! Ook u dient inderdaad wakker en weerbaar te worden en te beseffen dat u een heel belangrijke verantwoordelijkheid hebt. U bepaalt in belangrijke mate hoe mensen denken en dus al dan niet handelen. U dient dus kritisch en vooral onafhankelijk te berichten over wat er werkelijk in de wereld aan het gebeuren is.

Het is mijn vaste overtuiging dat we met z'n allen ( pers, politiek, publiek ) de ogen moeten openen en het is mijn en ons vast voornemen hiertoe een bijdrage te blijven leveren.

The healing of the earth and of the human spirit
has become the same thing !


In respectvolle hoogachting en bereid tot toelichting & dialoog,


Peter Vereecke
Belfort-group

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen

SKEPTICI PAGINA